برچسب: تور ایمنی

مرداد ۰۷
تور ایمنی ـ آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع

تور ایمنی آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع فصل هفتم ماده۱۱۳ـ هنگامی که کارفرما تور ایمنی…