فال ارست | آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع

فال ارست

فصل ششم آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع 

سامانه‌های متوقف‌کننده و محدودکننده سقوط ( فال ارست )

ماده۹۹ـ سامانه متوقف‌کننده از سقوط یا همان فال ارست باید دارای حداقل فاصله ایمن بوده و از اجزاء زیر تشکیل شده باشد: (شکل‌های ۶۵ تا ۷۸ )

فال ارست
فال ارست

الف ـ طناب ایمنی افقی و عمودی

ب ـ لنیارد نگهدارنده

ج ـ ابزار قفل شونده

دـ کمربند حمایل بند کامل بدن

هـ ـ شوک‌گیر

ماده۱۰۰ـ فال ارست باید مطابق با شرایط زیر تهیه و آماده شده و در اختیار بهره‌بردار قرار گیرد:

الف ـ بصورت ایمن به نقطه تکیه‌گاهی متصل گردیده و نیروی ۲۰۰۰ کیلو گرمی را تحمل نماید.

ب‌ـ طناب ایمنی افقی محکم بسته شده باشد.

ج ـ طناب استاتیک حداکثر ۲۰۰۰ کیلوگرم بار وارده را تحمل نماید. (شکل ۱۰۶ )

طناب استاتیک
طناب استاتیک

ماده۱۰۱ـ شخص ذیصلاح موظف است فال ارست را قبل از هر شیفت کاری بازرسی و کنترل نموده و از ایمن بودن آن اطمینان حاصل نماید.

ماده۱۰۲ـ در ارتفاع بیش از ۱/۲ متر، چنانچه فال ارست مجهز به شوک‌گیر نباشد این سامانه باید سطح شوک وارده را در شرایط سقوط به مقدار کمتر از ۴۰۰ کیلوگرم کاهش دهد.

ماده۱۰۳ـ فواصل سقوط آزاد و سقوط ناشی از شوک‌گیر در ارتفاع بیش از ۱/۲ متر، نباید بیش از فاصله بین جایگاه کار و سطح مبنا باشد.

ماده۱۰۴ـ پس از وقوع سقوط بر روی شوک‌گیر و در صورت استفاده از آن باید این ابزار از رده خارج شده و تعمیر آن ممنوع است.

شرایط سامانه متوقف‌کننده از سقوط

ماده۱۰۵ـ سامانه متوقف‌کننده از سقوط باید دارای شرایط زیر باشد:

الف ـ مطابق با استانداردهای معتبر در خصوص طناب ایمنی عمودی و ریل‌ها

ب ـ طنابها در قسمت پایینی بهم تابیده نشده باشند

ج ـ بصورت ایمن به نقطه تکیه‌گاهی متصل گردد

د ـ گره نداشته و لغزنده و روغنی نباشد

ه‌ ـ برای ازدیاد طول طناب، طنابها بهم گره زده نشوند

و‌ـ بوسیله پوشش های مناسب از لبه‌های برنده و تیز محافظت شود (۱۰۵)

ز‌ـ بوسیله رنگ‌بندی، طناب ایمنی مشخص گردد.

ح ـ به سطح ایمن زیر ناحیه کاری کارگر متصل گردد.

ماده۱۰۶ـ استفاده همزمان افراد از طناب ایمنی عمودی در فال ارست ممنوع است.

ماده۱۰۷ـ در نصب طناب ایمنی باید حداقل فاصله ایمن تا سطح مبنا (۱/۲ متر + طول لنیارد نگهدارنده بیشترین ازدیاد طول شوک‌گیر+ ۲/۵ متر) در نظر گرفته شود.

ماده۱۰۸ـ میزان شکم‌دهی طناب ایمنی افقی در بین دو نقطه تکیه‌گاهی، نباید بیش از ۱/۲ متر باشد.

ماده۱۰۹ـ طناب ایمنی باید به نقاط تکیه‌گاهی مناسب از سازه که حداقل قادر به تحمل نیروی ۲۲۰۰ کیلوگرمی می‌باشد متصل گردد.

شرایط طناب نیمه استاتیک

ماده۱۱۰ـطناب نیمه استاتیک در سامانه متوقف‌کننده از سقوط باید دارای شرایط زیر باشد:

الف ـ قطر طناب باید حداقل ۱۳ میلیمتر باشد.

ب ـ مجهز به طناب پشتیبان عمودی برای حداقل هر ۹ متر باشد. (شکل‌های ۸۹ و ۸۸ )

پ ـ حداکثر تغییر شکل هنگام کشیده شدن نباید بیش از ۴۰ میلیمتر به ازاء هر ۹ متر طول باشد.

ت ـ مجهز به پوشش حفاظتی مناسب که طناب را از بریدن و ساییدگی محافظت نماید.

ث ـ مطابق با استانداردهای معتبر باشد.

ماده۱۱۱ـ کمربند حمایل بند کامل بدن (هارنس) مورد استفاده در سیستمهای متوقف‌کننده از سقوط باید دارای حلقه سینه ای بوده و ابزار متوقف کننده سقوط به این حلقه‌های سینه‌ای یا پشتی متصل گردد. (شکل ۹۵ )

 ماده۱۱۲ـ کمربند حمایل بند کامل بدن (هارنس) مورد استفاده در سیستمهای محدودکننده باید دارای حلقه شکمی باشند. (شکل‌های ۵۷ و ۵۸

 

 

 1. آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع : اصطلاحات کار در ارتفاع
 2. فصل اول آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع : الزامات عمومی
 3. فصل دوم  آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع : نردبان
 4. فصل سوم آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع : جایگاه کار
 5. فصل چهارم آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع : داربست
 6. فصل پنجم آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع :  روش دسترسی با طناب
 7. فصل ششم آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع : فال ارست
 8. فصل هفتم آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع: تور ایمنی
 9. فصل هشتم آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع :  بالابر سیار

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
 • هیچ نظری ثبت نشده است.
 • chat
  یک نظر ارسال کنید