داربست

داربست | ایمنی کار در ارتفاع

فصل چهارم ـ داربست

ماده۶۸ ـ کارفرما مکلف است نسبت به نصب تابلو با مشخصات زیر که توسط مجری ذیصلاح به داربست نصب گردیده اقدام نماید:

الف ـ نام شرکت

ب ـ نام و نام خانوادگی مدیر مسئول

ج ـ نام و نام خانوادگی مسئول فنی

 دـ تلفن تماس شرکت

رـ آدرس شرکت

ماده۶۹ ـ برپایی، جمع‌آوری و نگهداری و هرگونه تغییر در سازه داربست باید تحت نظارت و سرپرستی شخص ذیصلاح انجام گردد.

ماده۷۰ـ شـخص ذیصلاح باید از استحکام کافی سازه داربست قبل از شروع به کار، هنگام تعویض اجزاء، وقفه طولانی در استفاده از آن یا قرار گرفتن در شرایط جوی نامساعد اطمینان حاصل نموده و مستندات تایید استحکام سازه مذکور باید در کارگاه و شرکت مجری نگهداری شود.

ماده۷۱ـ داربست باید بر روی سطوح مناسب، صاف، هموار و غیرشیبدار برپا گردیده و دارای کفشک (تکیه‌گاه) باشد تا از نوسانات، جابجایی و لغزش آن جلوگیری بعمل آورده و نصب پایه‌ها بر روی آجر، بشکه، جعبه، دریچه‌های آدم‌رو و سایر موارد مشابه به عنوان تکیه‌گاه پایه داربست ممنوع است.

اجزاء داربست

ماده۷۲ـ داربست‌ها به جز داربست نردبانی باید از تمامی اجزاء زیر برخوردار باشند:

الف ـ کف پایه یا کفشک (به غیر از دیوار کوب، معلق، آویزان )

ب‌ـ پایه

ج ـ تیر باربر

دـ تیر افقی

هـ ـ میله اتصال

وـ میله بالایی

زـ میله میانی

ح ـ صفحات پاخور

ط ـ حفاظ مناسب بین میله میانی و پاخور

ی ـ راه دسترسی مناسب و ایمن

ک ـ پوشش کف محل استقرار کارگر و مصالح مقاوم و مناسب با نوع کار و تعداد کافی

ل‌ـ لوله مهار

م‌ـ بادبندهای عمودی، افقی، عرضی، طولی و مورب

ت ـ بالشتک (به غیر از دیوار کوب )

ن‌ـ بست و اتصالات (شکل ۴۵)

اتصالات داربست

ماده۷۳ـ دهانه داربست یا فاصله دو پایه عمودی داربست نباید بیش از ۲/۴ متر باشد .

نصب تجهیزات

ماده۷۴ـ در صورت نیاز به نصب هرگونه تجهیزات روی داربست شخص ذیصلاح باید استحکام، مقاومت و مهار اجزاء آن را کنترل و بررسی نموده و مجوز نصب را بر روی داربست صادر نماید .

ماده۷۵ـ در برپایی، استفاده و جمع‌آوری داربست رعایت موارد زیر الزامی است:

الف ـ جمع‌آوری تجهیزات و مصالح از روی داربست بعد از اتمام کار روزانه

ب ـ کشیدن تمامی میخها از قطعات پیاده شده چوبی

ج ـ توزیع بار بصورت یکنواخت بر روی داربست

دـ تعبیه بالشتک مخصوص در زیر کابل یا طناب داربست به لحاظ احتمال بریدگی و ساییدگی

ح ـ عدم انجام کار بر روی داربست معیوب و ناقص

وـ تعطیل نمودن کار بر روی داربست در شرایط جوی نامساعد

زـ عدم بارگذاری بیش از حد مجاز طراحی بر روی داربست

باید ها و نباید ها

ماده۷۶ـ داربست باید قادر به تحمل حداقل ۴ برابر بار وارده (مصالح و وزن کارگر) باشد.

ماده۷۷ـ داربستها باید سالم و عاری از هرگونه عیب و نقص نظیر ترک‌خوردگی، زنگ‌زدگی، له‌شدگی، پوسیدگی و سایر عیوب ظاهری بوده و بطور مطمئن مهار و بهم متصل شده و امکان جابجایی و لغزش در حین انجام کار وجود نداشته باشد.

ماده۷۸ـ در صورتی که در حین حمل بار بسمت بالا و پایین امکان برخورد آن با دار‌بست وجود داشته باشد سراسر مسیر باید با نرده‌های حفاظتی عمودی پوشیده شود.

ماده۷۹ـ داربست‌ها به جز نردبانی باید از لوله مهار و بادبند های مناسب (مورب، عمودی، افقی، طولی و عرضی) برای جلوگیری از حرکت جانبی برخوردار باشد. (شکل‌های ۴۵ و ۵۰ )

بادبند داربست
بادبند دار‌بست

ماده۸۰ ـ استفاده از لوله‌های مهاری و دستکها برای اتصال به سازه به منظور پایداری و ثبات کامل داربست الزامی است .

ماده۸۱ ـ طول دستکهایی که در داخل‌ دیوار برای اتصال دار‌بست با سازه به عنوان مهار یا پوشش فاصله بین داربست تا سطح سازه استفاده می‌شود، نباید از ۱۵۰ سانتیمتر بیشتر باشد.

ماده۸۲ ـ جایگاه‌ کار در داربست‌ باید حداقل یک متر پایین‌تر از انتهای پایه‌های عمودی قرار گیرد.

ماده۸۳ ـ هر پایه داربست باید دارای کفشک دایره‌ای شکل به مساحت حداقل ۱۵۰ سانتیمتر مربع یا مربعی شکل به مساحت حداقل ۱۷۵ سانتیمتر مربع با ضخامت حداقل ۵ میلیمتر بوده و از جنس مقاوم باشد.

ماده۸۴ ـ در اماکنی که افراد زیر داربست مشغول بکار هستند راه عبوری یا راه دسترسی دار‌بست را باید با استفاده از حفاظ‌های مناسب ایمن نمود.

تبصره ـ در صورت استفاده از شبکه‌های فلزی به عنوان حفاظ باید چشمی‌های شبکه مذکور حداکثر ۲ سانتیمتر مربع باشند.

ماده۸۵ ـ برای دسترسی به تراز بالاتر در کلیه داربست‌ها به جز نردبانی باید از نردبان ثابت با پاگرد حفاظ دار ایمن استفاده گردد. (شکل ۳۸ )

داربست
داربست

شرابط راه پله

ماده۸۶ ـ در صورت استفاده از راه پله به عنوان راه دسترسی در دار‌بست این راه پله ها باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف ـ ارتفاع پله ۱۵ سانتیمتر

ب ـ کف پله به طول حداکثر ۳۰ سانتیمتر

ج ـ نرده راه پله به ارتفاع حداکثر ۱۱۰ سانتیمتر و در سطوح شیب‌دار حداقل ارتفاع ۷۵ سانتیمتر

ماده۸۷ ـ انتقال یا جابجایی دار‌بست های متحرک چرخدار با نفر مستقر شده روی آن ممنوع است.

ماده۸۸ ـ تمامی دار‌بست به جزء دار‌بست متحرک باید در دو جهت عمودی و افقی به سازه محکم مهار شوند.

ماده۸۹ ـ حداکثر ارتفاع مجاز برای دار‌بست متحرک برجی ۹/۶ متر بوده و برای ارتفاع بیش از آن دار‌بست مذکور باید مهار گردد. (شکل‌های ۴۷ و ۵۰)

ماده۹۰ـ در دار‌بست برجی متحرک نسبت ارتفاع به عرض نباید بیش از ۳ به ۱ باشد. (شکل۵۰)

ماده۹۱ـ کلیه چرخهای دار‌بست متحرک باید مجهز به قفل مناسب بوده و قطر خارجی چرخها نباید از ۱۲/۵ سانتیمتر کمتر باشد .(شکل ۴۸)

ماده۹۲ـ در دار‌بست برجی ثابت نسبت ارتفاع به عرض نباید بیش از ۴ به ۱ باشد .

ماده۹۳ـ حداکثر ارتفاع دار‌بست برجی ثابت در حالت آزاد نباید بیش از ۱۲ متر باشد. (شکل ۴۵ )

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • chat
    یک نظر ارسال کنید