بالابر سیار

بالابر سیار

آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع – فصل هشتم  

ماده۱۱۶ـ بالابر سیار باید دارای حداقل چهار چرخ و اهرم ترازکننده بوده و به مکانیزم قفل شونده و محدودکننده شعاع حرکت بازو مجهز باشند. (شکل‌های ۱۱۶ و ۱۱۷ و ۱۱۸ )

بالابر سیار
بالابر سیار

ماده۱۱۷ـ بالابر سیار سیار باید مجهز به حس‌گرهای فعال وزن بار و گشتاور بودهتا در صورت افزایش وزن و نامتعادل شدن سکوی کار از ادامه کار و واژگونی دستگاه جلوگیری بعمل آورد.

ماده۱۱۸ـ بالابر سیار  باید مجهز به پلکان ایمن برای رسیدن فرد به جایگاه کار باشد.

ماده۱۱۹ـ بالابرهای سیار باید مجهز به حس‌گرهای محدودکننده ارتفاع بوده تا درصورت افزایش غیرمجاز ارتفاع سکوی کار از ادامه کار دستگاه جلوگیری بعمل آورد.

ماده۱۲۰ـ بالابرهای سیار باید به حس‌گرهای فعال حرکت روی سطح زمین مجهز بوده تا در صورت قرارگیری دستگاه در شیب بیش از حد مجاز، عمل نموده و از ادامه کار آن جلوگیری بعمل آورد.

ماده۱۲۱ـ بالابرهای سیار باید به دگمه‌های توقف اضطراری که در دو محل سکوی کار و کنار منبع تغذیه قرار می‌گیرد مجهز باشد.

ماده۱۲۲ـ به منظور جلوگیری از واژگونی بالابر سیار ، کلیه سیلندرهای هیدرولیک باید به شیرهای قفل‌کننده حفاظتی تجهیزگردد.

سیستم کنترل اضطراری

ماده۱۲۳ـ بالابرهای سیار باید مجهز به سیستم کنترل اضطراری باشد تا در مواقع قطع برق دستگاه یا از کار افتادن موتور و یا هر دو نسبت به جمع کردن دستگاه بصورت ایمن اقدام نماید.

ماده۱۲۴ـ سیستم فرمان جک‌های دستگاه بالابر سیار باید مجهز به حس‌گر بوده تا در حالت بالابودن سکو، امکان جمع شدن جکها میسر نگردد.

ماده۱۲۵ـ کارفرما مکلف است نسبت به تهیه دستورالعمل شرکت سازنده برای اجرای نکات ایمنی هنگام کار اقدام و آنرا در اختیار عامل کار در ارتفاع قرار دهد.

ماده۱۲۶ـ مجری کار با بالابر سیار باید از تردد افراد متفرقه در حریم دستگاه جلوگیری نماید.

ماده۱۲۷ـ هنگام کار در داخل سکوی بالابر سیار استفاده از هرگونه نردبان، زیرپایی و سایر موارد مشابه به منظور افزایش ارتفاع ممنوع می‌باشد.

ماده۱۲۸ـ هـنگام جابجایی بالابرهای سیار، نباید فرد در سکوی بالابر مستقر شده باشد.

وظایف کارفرما

ماده۱۲۹ـ کارفرما مکلف است برای استفاده از بالابرهای سیار ماشینی در مکانهای پر تردد از سه نفر به شرح زیر استفاده نماید:

الف ـ راه انداز دستگاه

ب ـ فرد مستقر در جایگاه کار

ج ـ پرچم‌دار یا کسی که باید در فاصله ۱۵۰ متری قبل از خودروی مذکور مستقرشده و با علایم مناسب، سایرین را از توقف خودرو یا جایگاه کار مذکور مطلع نماید.

ماده۱۳۰ـ بر روی بـدنه بالابرهای سیار بایـد لوح شناسایی، دستور العمل‌های ایمنی و علائم هـشداردهنده مـطابق با استاندارد بگـونه‌ای که واضح و خـوانا باشد نصب گردد.

ماده۱۳۱ـ هنگام استقرار بالابر سیار، عامل کار در ارتفاع باید برای تعادل دستگاه از جکهای تعادلی، ترمز و گوه‌ی زیر چرخ استفاده نماید.

ماده۱۳۲ـ بالا رفتن و پائین آمدن از مهارها، ستون‌ها، بوم‌ها و مفاصل سکوی کار بالابر سیار ممنوع است.

ماده۱۳۳ـ استقرار بالابر سیار، در صورتی مجاز است که زیر جکها از استحکام کافی برخوردار بوده و شیب مجاز سطح مبنا رعایت شده باشد.

ماده۱۳۴ـ استفاده از بالابر سیار به عنوان جرثقیل ممنوع است.

ماده۱۳۵ـ به استـناد مـواد ۹۱ و ۹۵ قـانون کار جمـهوری اسـلامی ایـران، مسئولیت رعایت مقررات این آیین‌نامه بر عهده کارفرمای کارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه بدلیل عدم توجه کارفرما به الزامات قانونی، مکلف به جبران خسارات وارده می‌باشد.

این آیین‌نامه مشتمل بر ۸ فصل و ۱۳۵ ماده و ۳ تبصره می‌باشد که به استناد مواد ۸۵ و ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۰ شورای عالی حفاظت فنی تهیه و در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۷ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.

 1. آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع : اصطلاحات کار در ارتفاع
 2. فصل اول آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع : الزامات عمومی
 3. فصل دوم  آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع : نردبان
 4. فصل سوم آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع : جایگاه کار
 5. فصل چهارم آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع : داربست
 6. فصل پنجم آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع :  روش دسترسی با طناب
 7. فصل ششم آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع : فال ارست
 8. فصل هفتم آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع: تور ایمنی
 9. فصل هشتم آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع :  بالابر سیار

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
 • هیچ نظری ثبت نشده است.
 • chat
  یک نظر ارسال کنید