فصل دوم  آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع

نردبان – آیین نامه ایمنی کار ارتفاع – فصل دوم

ماده۲۵ -نوع ، جنس و ابعاد ، قابلیت بارگذاری هر پله ، نحوه نصب و نگهداری نردبان باید با شرایط جوی ، محیطی و
نوع عملیات متناسب باشد .

ممنوعیت استفاده از نردبان در ایمنی کار در ارتفاع

ماده۲۶ -استفاده از نردبان در موارد زیر ممنوع است :
۱. روی داربست یا جایگاه کار در ارتفاع ( شکل ۱-۲۸(
۲. به عنوان الوار و تخته زیرپایی برای ایجاد جایگاه کار ( شکل۳۳(
۳. قرار دادن پایه های نردبان بر روی جایگاه کار ناپایدار مانند بشکه ، آجر ، جعبه ، کیسه ، دریچه های آدم رو و مواردمشابه ( شکل ۳۹(
۴. آغشته بودن سطوح مختلف نردبان به لکه چربی ، گریس ، روغن و سایر مواد لغزنده دیگر
۵. معبر و پل ارتباطی بین دو جایگاه کار در ارتفاع
۶. استفاده از نردبان معیوب ، شکسته ، پوسیده و ناسالم
۷. تکیه گاه فوقانی ناایمن ، سست و لغزنده باشد ( شکل ۸(

طول نردبان

ماده۲۷ -طول نردبان قابل حمل نباید بیش از ۱۰ متر باشد . ( شکل ۱(
ماده۲۸ -پایه های نردبان باید بر روی سطوح هموار و همتراز که مقاوم و غیر لغزنده باشد ، قرار گیرد.
ماده۲۹ -برای تردد و استفاده از نردبان ، کارگر باید همواره روبه نردبان بوده و دارای سه نقطه اتکاء باشد و وضعیت
بدن او نباید از محور تقارن نردبان خارج گردد . ( شکل ۵(
ماده۳۰ -فواصل پله های نردبان از یکدیگر باید مساوی و بین ۲۵ تا ۳۵ سانتیمتر باشد .
ماده۳۱-تردد یا استقرار همزمان دو کارگر بر روی نردبان به جزء نردبان ثابت ممنوع است.( شکل۱۲(
ماده۳۲-به جزء نردبان طنابی استفاده از سایر نردبان های هنگامی به عنوان جایگاه کار مجاز است که جایگاه کار از پله
سوم انتهایی نردبان بالاتر قرار نگیرد .( شکل های ۱۰ و ۱۳(

استقرار نردبان در ایمنی کار در ارتفاع

ماده۳۳-استقرار نردبان یک طرفه قابل حمل باید به گونه ای باشد که زاویه ایجادی بین نردبان با سطح مبنا در حدود ۷۵
درجه باشد.

و یا شیب آن طوری انتخاب شود که فاصله بین پایه نردبان تا پای سازه یک چهارم فاصله تکیه گاه فوقانی بر
روی سازه تا سطح مبنا باشد .( شکل ۲۸(
ماده۳۴-در صورت اجبار در استقرار نردبان یک طرفه قابل حمل در زاویه ای بین ۷۵ تا ۹۰ درجه که تکیه گاه تحتانی با
سطح مبنا ایجاد می گردد باید نردبان بوسیله اتصالاتی با سازه یا دیوار بصورت ایمن بسته و محکم گردد . (شکل ۸(

ماده۳۵-در نردبانهای یک طرفه ای که به عنوان معبر استفاده می شود باید انتهای فوقانی آن ۱ متر از تکیه گاه بالاتر
بوده و به نحو ایمنی مهار گردد . ( شکل های ۶ و ۱۵(
ماده۳۶ -اتصال دو نردبان یک طرفه به یکدیگر به منظور افزایش طول آن ممنوع است .

همتراز بودن پایه های نردبان

ماده۳۷-همتراز نمودن پایه های نردبان یک طرفه قابل حمل در سطوح با شیب بیش از ۱۶ درجه ممنوع بوده و برای کمتر
از آن باید از گوه مناسب استفاده شود .( شکل ۲۷(
ماده۳۸ -استقرار نردبان یک طرفه قابل حمل در امتداد سطح شیبدار با شیب بیش از ۶ درجه ممنوع است.
(شکل ۲۷(
ماده۳۹-نردبان ثابت با طول بیش از ۳ متر باید مجهز به سامانه متوقف کننده از ســقوط باشد و در فواصل حداکثر ۹
متری یک پاگرد و هر قطعه از نردبان بین دو پاگرد به نحوی نصب گردند که در امتداد قطعه قبلی نباشد . ( شکل های ۶۹
و ۷۱(
ماده۴۰ -برای نردبان ثابت عمودی که بیش از ۲/۲ متر ارتفاع دارد باید حفاظهای حلقوی یا مربعی شکل نصب شود.

بطوریکه با فواصل حداکثر ۹/۰ متری ازیکدیگر و با بستهایی در طول محفظه مهار شده تا احتمال سقوط کارگر ازبین
حفاظ وجود نداشته باشد . ( شکل های ۱۹ و ۲۰(
ماده۴۱ -در نردبانهای ثابت که مجهز به نرده جانبی هستند و امکان نصب حفاظ های حلقوی یا مربعی شکل وجود ندارد:

کارگر باید به حمایل بند کامل بدن ( هارنس ) و طناب ایمنی با تجهیزات خود جمع شونده تجهیز گردد . ( شکل ۵۶(

نردبان طنابی

ماده۴۲ -طول نردبان طنابی نباید بیش از ۳۰ متر باشد .
ماده۴۳ -استفاده از نردبان طنابی هنگامی مجاز است که امکان استفاده از سایر نردبانها میسر نباشد .
ماده۴۴ -استفاده از نردبان با پله طنابی ممنوع است .
ماده۴۵ -پله نردبان طنابی باید از جنس مقاوم بدون ترک خوردگی و پوسیدگی باشد .
ماده۴۶ -نگهدارنده های نردبان طنابی باید بصورت محکم و ایمن در بالای هر پله بسته شده باشد.
ماده۴۷ -در موقع استفاده از نردبان پله مرغی بر روی سقفهای شیبدار باید نردبان مذکور از راس شیب تا لبه انتهایی آن
ادامه داشته و بصورت ایمن مهار گردد .( شکل ۱-۳(

مشخصات پلکان منهول

ماده۴۸ -پلکان منهول باید دارای مشخصات زیر باشد : ( شکل ۲۲(
۱. توسط دیواره ها و اطراف کاملا احاطه شده باشد .
۲. عرض پله باید بین ۴۰ تا ۵۰ سانتیمتر باشد.
۳. ج – فاصله نصب اولین پله از کف نباید بیش از ۲۰ سانتیمتر باشد.
۴. سطح مقطع دایره ای پله باید حداقل ۱۴/۳ سانتیمترمربع باشد .
در بالاترین نقطه بعد از آخرین پله بالایی محلی برای قرار دادن موقت دو عدد دسته یک متری برای سهولت ورود و
خروج تعبیه گردد .

 

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • chat
    یک نظر ارسال کنید